Et gruppepsykologisk perspektiv

Gruppepsykologi er en kategori innenfor organisasjonspsykologien

Når mennesker kommer sammen, kan de utgjøre både stort og smått, både på lang- og kortsiktig perspektiv. Enkelte grupper fungerer bedre enn andre. Hvorvidt en gruppe lykkes eller ei, avhenger av flere faktorer. En av disse er gruppeledelsen. Det går under kategorien om gruppepsykologi innenfor organisasjonspsykologien. Hvis man betrakter ledelse som et situasjonelt, ikke-hierarkisk og relasjonelt samspill mellom begge parter, vil det være av betydning å forstå at de man leder faktisk er mennesker.
Dette innebærer en god porsjon av situasjonssansing, altså evnen til å observere, forstå, tilpasse og omskrive konteksten. Det gjelder ikke bare gruppelederen, men også gruppemedlemmene.
Les videre

Å ta personlige risikoer som leder

Å vise sårbarhet; hva kan det resultere i?

Å bry seg om arbeidet man utfører kan ha stor betydning for utfallet. Dette er særlig viktig i ledelsessammenheng grunnet deres signifikante funksjon i virksomheten. Ledelsen kan sette kursen virksomheten skal ta, ta nødvendige beslutninger gjennom medvirkning og opptre som innflytelsesrike rollemodeller. Samtidig kan det å bry seg om noe gjøre en sårbar. Det finnes mennesker i blant oss som gjennom ulike grunner og dårlige erfaringer har spesialisert seg på å spre gift. Det viser noe av viktigheten bak å forstå forskjellen mellom å vise små sårbarheter og de store feilene, men også når, hvor og hvordan. Gjennom å vise egne småfeil, kan ledere gi uttrykk for en menneskelige del. Ledere vil gjøre feil fra tid til annen, men det er kanskje de dyktigste som klarer å bruke småfeilene til sin egen og virksomhetens fordel.

Les videre

Dronningbien og lederen

Dronningbien er sjefen, men hvordan kan dronningbie-lederatferd virke på langsikt?

En som leder, kontrollerer og fører an er dronningbien. Samtidid finnes det mange måter å lede på, noen er bedre enn andre. Som beskrevet i et tidligere innlegg, handler effektiv ledelse blant annet om å forstå at det er situasjonelt, ikke hierarkisk og relasjonelt. Samtidig kan det være fristende å se til andre suksessfulle aktører og imitere deres lederskap og stil. Det kan være lurt å observere andre og bli inspirert, men å ukritisk kopiere kan derimot være skummelt. Å kopiere betyr jo å gjøre det samme som den du kopierer, men utfordringer kan oppstå grunnet det situasjonelle. Det kan være lettere å kopiere observerbar atferd framfor gode og ønskelige resultater. Ledere kan risikere å ende opp i rollen som dronningbien.

Les videre

Argumentativ og utforskende kommunikasjon

Argumentativt og utforskende kommunikasjon

Dominans eller anseelse? Disse to tilnærmingene kan gi svært ulike utfall, både på kort- og langsikt. Det finnes en rekke veier til å oppnå innflytelse. Man kan eksempelvis velge mellom å bruke fysisk makt, omvendt psykologi, psykisk makt, egen ekspertise, diplomati, være lyttende, spørre andre, personlige samtaler og så videre. Ofte kan slike retninger smeltes sammen til to grunnleggende kategorier; dominans and anseelse. Den dominante posisjonen har som mål å få andre til å se på oss som sterke, mektige og autoritære. Anseelse handler derimot om innflytelse gjennom respekt, beundring og raushet. Spørsmålet blir så; hva er mest effektivt, skaper resultater og handling, og under hvilke omstendigheter?

Les videre

Bygg en gjensidighetssirkel på arbeidsplassen

Gjensidighet: Å bruke hverandres kunnskap, ressurser og godhet til å skape resultater

Tenk om det var mulig å spare 250 000 bare ved å jevnlig diskutere med og hjelpe sine medmennesker? Å være en del av en organisasjon hvorav man hjelper hverandre kan by på mange fordeler. Jeg skrev tidligere om Adam Grants teori om taere, matchere og givere. Et skille jeg tenker det er viktig å være klar over er andelen faktisk taere i organisasjoner og andelen som bærer en taermaske. En taermaske skal symbolisere at man klarer seg selv, er vellykket og er lukket. I tillegg til dette, ligger det en oppfatning om at å ta av seg masken, gjør en sårbar. Jeg tenker motsatt om dette, men samtidig forstår jeg frykten. Taere tenderer å bruke andres sårbarhet til egennytte, og det medvirker til at menneskers maske forblir på. Dette viser noe av viktigheten i å finne en arena hvorav alle kan ta av masken, uten å bli flaue, utnyttet eller sårbare. Det handler om en arena med klare retningslinjer for giveratferd og gjensidighet som styrker en giverkultur. Det kan være positivt både for enkeltindividet, organisasjonen og økonomien.

Les videre

Kjennetegn på effektiv ledelse

Hvordan kan vi drive og utvikle effektivt lederskap?

Effektiv ledelse kan betraktes som situasjonelt, ikke-hierarkisk og relasjonelt. Å vite og forstå dette, kan ha stor betydning for hvilke resultater ledelse fører til. Å skrive om og praktisere ledelse kan være både morsomt og utfordrende. Det er særlig fordi ledelse er et relativt åpent begrep. Det finnes flere former for ledelse, eksempelvis skoleledelse, teknologiledelse, personalledelse, helseledelse og så videre. I tillegg observerer og leser jeg fra tid til annen at folk blander sammen ledelse og styring, eller betrakter dette som det samme. Det er ikke alltids at det i praksis betyr så altfor mye, men samtidig er det et skille mellom disse to. Dette er derimot ikke hovedfokuset i dette innlegget, men samtidig verdt å nevne. Det interessante blir så hvorfor ledelse av og til er såpass komplisert og hvordan kan man utvikle effektivt lederskap? Les videre

Taerne, matcherne og giverne i blant oss

Behov for næring; skal man ta, matche eller gi?

Er du en taer, matcher eller giver? Se for deg at du har tilgang til en ressurs som du vet andre gjerne vil ha eller bruke. Her sitter du på en type makt og kan bruke den slik du selv vil. Dersom jeg hadde kontaktet deg og spurt om du kunne hjelpe meg gjennom å anvende denne ressursen, hvilke av følgende svaralternativer ville du valgt?
– Sorry, det kan jeg ikke. Men kan du hjelpe meg istedenfor?
– Jada, men da skylder du meg en.
– Selvfølgelig. Hva kan jeg hjelpe deg med?
Svarene du gir i slike situasjoner, kan avsløre en ting eller to om hvem du er, dine karaktertrekk og hvor mye suksess du vil oppnå generelt i livet.

Les videre

De vanskelige og giftige menneskene

Oppsøker du det giftige eller forsøker du å unngå det?

Det finnes de i blant oss som absorberer positiv energi og både utløser og sprer det motsatte. Slike mennesker har nærmest spesialisert seg gjennom ulike erfaringer i å spre gift i den sosiale atmosfæren sin, eksempelvis på arbeidsplassen. Om man ikke besitter noen form for motgift, risikerer man å bli utsatt. Om du først blir infisert, kan det være vanskelig å kvitte seg med den. Det er heller ingen garanti for at den som forgiftet deg, er villig til å hjelpe deg eller innse hva egen atferd medvirker til. Tvert om. Forgifteren vil kanskje heller spre salt i såret for å gjøre vondt verre. De vanskelige og giftige medarbeiderne kan være en stor trussel for sine kolleger, men kanskje aller verst overfor seg selv.

Les videre

Dr. Bull og psykologien bak juryen

Bildet er hentet fra TV serien Bull (2016) som sendes på TV2. Serien er produsert av CBS.

Har du tenkt over mengden psykologi som ligger både latent og manifest i rettssaksprosesser? Det innebærer blant annet hva som utløste rettssaken, forberedelser, innhenting av data- og bevismateriell, innledning, rettsgangen, avslutning og ettertid. Det er ingen hemmelighet at dyktige advokaters uttalelser og unnlatelser under rettssaker, kan ha stor betydning på utfallet. Man ønsker seg gjerne en fullstendig rasjonell jury. Utfordringen med dette er at en jury består av mennesker, mennsker består av følelser og følelser kan i stor grad være subjektive og relative.

Les videre