Arbeids- og medarbeiderundersøkelser tar sikte på å kartlegge betydningsfulle sider ved arbeidsmiljøet. Det kan være medarbeideres oppfatning av oppgavemessige, sosiale og organisatoriske forhold ved arbeidet som påvirker motivasjon, helse, og produktivitet.

Hva menes med arbeidsmiljø?
Et arbeidsmiljø handler om de oppgavemessige, sosiale, og organisatoriske forholdene som antas å påvirke medarbeidernes grad av motivasjon, mestring, trivsel, selvtillit, selvfølelse, helse, og produktivitet. Innenfor forskningen viser det seg å være nokså mange aspekter som i varierende grad virker inn på ansattes motivasjon, helse, og yteevne. Til sammen kan disse kategorieres i faktorene 1) arbeidsoppgaverelatert (autonomi og beslutningsfrihet), 2) sosiale (samhandling, støtte og samarbeid), og 3) organisatoriske og kontekstuelle (det som skjer rundt arbeidet, som ledelse, fysisk miljø, organisasjonskultur, og personalpolitikk). Disse påvirker hverandre gjensidig, og samspillet dem i mellom utgjør det man opplever som organisasjonens arbeidsmiljø.

Hvorfor bruke tid på kartlegging?
Det er tre gode grunner til å kartlegge arbeidsmiljøet.
1) Man må – i henhold til arbeidsmiljøloven §3-1 pålegges enhver virksomhet å avdekke organisasjonsmessige farer, trusler og problemer, vurdere risiko, utarbeide planer, og igangsette tiltak og løsninger for å redusere slik risiko. I henhold til §4-1 skal arbeidsmiljøet i virksomheten være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

2) Man bør – det forebygger og reduserer sykefravær. Da lovverket stiller noen minimumskrav, bør motivasjonen for å arbeide med virksomhetens arbeidsmiljø primært komme fra en genuin interesse av å forebygge dårlig psykisk helse, mistrivsel og sykefravær. Et raskt søk på nettet, så får man opp mange sykefraværshistorier grunnet elending arbeidsmiljøproblematikk som ikke tas tak i av ulike grunner.

3) Det nytter – hjelper organisasjonen med å nå sine mål. Alle virksomheter eksisterer av en grunn, og har ulike mål de ønsker å oppnå gjennom forskjellige strategier. Virksomhetens humankapital, altså medarbeidere, er jo de som skal bidra til denne måloppnåelsen. Det er mye forskning som viser en sammenheng mellom oppfatningen av arbeidsmiljøet og hvordan virksomheten presterer. Arbeidsmiljøundersøkelser kan utgjøre en kjempemulighet for medarbeidere å medvirke i egen arbeidshverdag, og for ledelsen å innhente verdifull informasjon og lytte til og diskutere med sine ansatte.

Hvordan kartlegges arbeidsmiljøet?
Det er mange kreative måter å gjøre dette på, noen er bedre enn andre. I mitt arbeid legger jeg mest vekt på spørreundersøkelser og intervjuer. Fordelen med spørreundersøkelser er at alle kan delta, det skaper en bevisstgjøring og et felles språk å snakke ut ifra, og spørsmålene illustrerer vesentlige sider med arbeidsmiljøet det er verdt å diskutere videre. Uansett hvilken metode som brukes, tar jeg utgangspunkt i kriteriene
– 1) skjer i samsvar med norsk lov- og avtaleverk og arbeidslivstradisjon,
– 2) baseres på forskning på arbeidsmiljø,
– og 3) foregår i sammenheng med virksomhetens strategi, egenart og målsetting

Nedenfor er to illustrasjoner fra kartlegginger jeg har gjennomført i virksomheter. Tallene 1 til 5 representerer skalaen fra helt uenig til helt enig, og uttrykkes som M (gjennomsnittet). SD er for standardavviket, og sier noe om deltagernes spredte oppfatning om påstanden.

Slik kan de generelle resultatene fra undersøkelsen illustreres
Og slik kan resultatene illustreres fra en enkeltvariabel, her psykologisk trygghet

Spennende? Oh yes. Ta gjerne kontakt med meg om dette kan være interessant å prate nærmere om. Samtlige virksomheter jeg har samarbeidet med, har opplevd en stor positiv verdi av denne type kartlegging. Send meg en forespørsel med skjemaet under, eller kontakt meg på 92 86 19 70!